Tuyển sinh mở rộng 2022

Tại beWellnm, chúng tôi hỗ trợ các Cộng đồng của mình trên toàn tiểu bang với các sự kiện đăng ký.

Chúng tôi hiểu rằng bảo hiểm y tế có thể khó hiểu và phức tạp. Một nhóm tiếp cận của beWellnm sẽ tổ chức các sự kiện trên toàn tiểu bang và chúng tôi khuyến khích bạn tham gia cùng chúng tôi và tìm hiểu những lựa chọn bạn có khi nhận bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX. Hãy thêm thông tin để theo dõi.