ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Sàn giao dịch bảo hiểm sức khỏe NewMexico, còn được gọi là beWellnm (sau đây gọi là “beWellnm”) và / hoặc các đối tác, người liên hệ hoặc đại lý của nó, vận hành hoặc duy trì nhiều trang web, bao gồm (nhưng không nhất thiết giới hạn ở) www.beWellnm.comwww.getcover.beWellnm.com (gọi chung là “trang web”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, hiểu chúng và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng hoặc không hài lòng với bất kỳ cách nào với trang web hoặc các tài liệu của trang web, biện pháp khắc phục độc quyền của bạn là ngừng sử dụng trang web.

 SỬ DỤNG TRANG WEB

 Việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn chỉ có thể truy cập và sử dụng trang web cho các mục đích hợp pháp. Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung trên trang web theo hình thức được cung cấp trên hoặc thông qua trang web, và chỉ cho mục đích thông tin của riêng bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình để sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng trang web, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, có hoặc không có thông báo.

 Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc tính phí hoặc các cân nhắc khác để đổi lấy nội dung đó. Bạn không được sử dụng nội dung để bán, quảng cáo, chứng thực hoặc quảng bá bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc bên nào khác. Tất cả việc sử dụng nội dung phải đi kèm với xác nhận rằng nội dung đó thuộc sở hữu của beWellnm.

 ĐĂNG KÝ

 Một số phần của trang web được giới hạn cho người dùng đã đăng ký. Sự chấp thuận của bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký là tùy theo quyết định của beWellnm. Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp sẽ đầy đủ và chính xác.

 Để đăng ký bảo hiểm y tế trực tuyến thông qua beWellnm, bạn sẽ phải tạo một tài khoản trực tuyến. Bạn đồng ý giữ bí mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình và thông báo cho beWellnm ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép thực tế hoặc nghi ngờ nào đối với tài khoản của bạn, tại PrivacyOfficer@nmhix.com. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra thông qua tài khoản của mình. BeWellnm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không bảo vệ mật khẩu và tài khoản của mình.

 CHÍNH SÁCH RIÊNG

 Chính sách quyền riêng tư của Sở giao dịch bảo hiểm y tế New Mexico mô tả cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, phù hợp với luật và quy định hiện hành. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách Bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào và không cần thông báo. Khi bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân (PII) thông qua trang web, bạn đồng ý rõ ràng với việc sử dụng và tiết lộ PII của bạn và các thông tin khác như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư và tuân theo các luật và quy định hiện hành. Bạn có thể xem Chính sách Bảo mật trên trang web của chúng tôi tại www.beWellnm.com. Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số 505.314.5200, hoặc PrivacyOfficer@nmhix.com.

 NỘI DUNG

 Trang web và nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, tệp, hình ảnh, đồ họa, hình minh họa, âm thanh, video và ảnh trên hoặc được cung cấp thông qua trang web được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm, nếu có và không giới hạn, bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền khác thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho beWellnm hoặc các đại lý, nhà thầu hoặc bên thứ ba khác đã cấp quyền cho beWellnm.

 ĐIỂM

 Trừ khi được dán nhãn khác, tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, ​​biểu ngữ và tiêu đề trang (gọi chung là “nhãn hiệu”) được hiển thị trên trang web là tài sản của beWellnm hoặc các đối tác, chi nhánh và người cấp phép của nó. Trừ khi được quy định rõ ràng trong thỏa thuận này hoặc thỏa thuận khác, bạn không được hiển thị, liên kết đến hoặc sử dụng các nhãn hiệu mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của beWellnm.

 CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT

 Trang web của chúng tôi bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được điều hành bởi hoặc dưới sự kiểm soát của beWellnm. Chúng tôi cung cấp các liên kết này cho người dùng để thuận tiện cho họ. Việc bao gồm một liên kết không có nghĩa là beWellnm xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web được liên kết. Nếu bạn truy cập trang web của bên thứ ba từ trang web của chúng tôi, bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại bất kỳ chính sách nào của trang web trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

 KHUYẾN CÁO

 BeWellnm cố gắng duy trì độ chính xác cao nhất của nội dung trên trang web của mình. Bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào phải được báo cáo để điều tra. Trang web này được cung cấp bởi beWellnm "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm nào. BeWellnm không tuyên bố, hứa hẹn, hoặc đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối, đầy đủ hoặc đầy đủ của nội dung của trang web này và từ chối trách nhiệm rõ ràng đối với các lỗi và thiếu sót trong nội dung của trang web này. Chúng tôi không đảm bảo rằng việc truy cập vào trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào của trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc trang web này sẽ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác. BeWellnm từ chối tất cả các bảo đảm và điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm và bất kỳ bảo đảm nào phát sinh từ quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại.

 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

 Trong mọi trường hợp, Wellnm hoặc các cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của nó sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt, mẫu mực hoặc do hậu quả nào, cho dù trong hợp đồng, tra tấn, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web. hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến tương tác của bạn với trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, mất doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến, mất thiện chí, mất kinh doanh, mất dữ liệu, hỏng hóc hoặc trục trặc máy tính, hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác.

 BỒI THƯỜNG

 Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho beWellnm và tất cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý vô hại khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phí, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư, chi phí tòa án, thiệt hại giải thưởng và số tiền thanh toán) phát sinh từ (i) việc bạn sử dụng và truy cập hợp pháp hoặc bất hợp pháp vào trang web cũng như các tài liệu và thông tin có trong đó; (ii) bạn vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Sử dụng nào trong số này; hoặc (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, tài sản hoặc quyền riêng tư.

 SỬA ĐỔI

 BeWellnm bảo lưu quyền, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo, sửa đổi trang web và các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, chỉ cần đăng bất kỳ sửa đổi nào như vậy trên trang web này. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng. Bạn đồng ý xem xét các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng theo định kỳ. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ sửa đổi nào như vậy, bạn đồng ý chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng đã sửa đổi, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web

 HỘI NHẬP

 Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này đưa ra toàn bộ sự hiểu biết của các bên liên quan đến việc sử dụng trang web này và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đó bằng miệng và bằng văn bản giữa các bên về chủ đề của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này. Việc từ bỏ theo quy trình của beWellnm đối với vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này sẽ không hoạt động hoặc được hiểu là sự khước từ đối với bất kỳ vi phạm nào khác hoặc sau đó.

 TÁCH

 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này bị coi là vô hiệu, trái pháp luật hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thi hành sẽ bị loại bỏ khỏi các điều khoản còn lại. Điều khoản không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thi hành đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

 JURISDICTION VÀ VENUE

 Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang New Mexico, mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc xung đột luật pháp nào. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm tại các tòa án tiểu bang và liên bang ở Santa Fe, New Mexico.