Tài chính và Ngân sách

  1. Trang chủ
  2. Cổng thông tin ánh nắng
  3. Tài chính và Ngân sách

Trang này cung cấp thông tin về hoạt động tài chính, số dư tài sản và ngân sách hoạt động của Sở giao dịch Bảo hiểm Y tế New Mexico.

Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính

Báo cáo kiểm tra có lập trình CMS

Ngân sách Hoạt động Hàng năm