Không phân biệt đối xử và Khả năng tiếp cận

  1. Trang chủ
  2. Không phân biệt đối xử và Khả năng tiếp cận

Giao dịch Bảo hiểm Y tế New Mexico Không phân biệt đối xử và Khả năng tiếp cận

KHÔNG CHỨNG MINH   

 New Mexico Health Insurance Exchange, còn được gọi là beWellnm, tuân thủ luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới. BeWellnm không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới của họ.

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN

BeWellnm cung cấp hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho các cá nhân khuyết tật để đảm bảo họ có thể nhận được thông tin cần thiết để tiếp cận bảo hiểm y tế thông qua beWellnm.

Cụ thể, beWellnm cung cấp:

  •  Hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ miễn phí cho người khuyết tật để giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, chẳng hạn như thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ điều kiện và thông tin viết ở các định dạng khác (bản in lớn, âm thanh, các định dạng điện tử có thể truy cập được, các định dạng khác)
  • Các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như thông dịch viên đủ điều kiện và thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác (xem trang 2).

Vui lòng liên hệ với Trung tâm Gắn kết Khách hàng của chúng tôi theo số 1-833-862-3935 (TTY: 711) để được hỗ trợ. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GỬI MỘT KHOẢNG CÁCH

Nếu bạn tin rằng beWellnm đã không cung cấp cho bạn các dịch vụ thích hợp hoặc đã phân biệt đối xử với bạn theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc khuyết tật, bạn có thể gửi đơn khiếu nại tới:

Cán bộ tuân thủ
7601 Jefferson St. NE, Ste. 120, Albuquerque, NM 87109
1-833-862-3935 (TTY: 711)
Tuân@nmhix.com

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về quyền công dân với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Văn phòng Quyền Dân sự:

Văn phòng Dân quyền, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ
200 Đại lộ Độc lập
Phòng SW 509F, Tòa nhà HHH
Washington, DC 20201
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697)

DỊCH VỤ NGÔN NGỮ

Tiếng Anh
LƯU Ý: Bạn có quyền nhận trợ giúp và thông tin bằng ngôn ngữ của bạn miễn phí. Để được hỗ trợ, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-833-862-3935 (TTY: 711).

Tiếng Tây Ban Nha
ATENCIÓN: Usted tiene derecho a Recogbir ayuda e Información en su idioma sin costo alguno. Para obtener ayuda en español, llámenos al 1-833-862-3935 (Teléfono para Personas Sordomudas: 711).

Navajo

Tiếng Việt
LƯU Ý: Quí vị có quyền được hỗ trợ và thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. To be help by English, please call for them, tôi theo số 1-833-862-3935 (TTY: 711).

Tiếng Đức
ACHTUNG: Sie haben das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Für Hilfe auf Deutsch rufen Sie uns unter 1-833-862-3935 (TTY: 711) an.

Tiếng Hoa
请注意:接受免费的翻译服务是您的权力,如您在咨询信息以及办理事物时需要中文翻译,请致电 1-833-862-3935(TTY:711)。

Tiếng Ả Rập
انتبه: لك الحق في تلقي المُساعدة والمعلومات بلغتك بدون تكلفة. للمُساعدة باللغة العربية ، اتصل بنا على رقم الهاتف 3935-862-833-1 (الهاتف المُخصص للصم والبكم: 711).

Tiếng Hàn

Tiếng Tagalog
CHÚ Ý: Ikaw ay may karapatang tumanggap ng tulong at impormasyon sa iyong wika nang walang gastos. Para sa tulong sa Tagalog, tawagan kami sa
1-833-862-3935 (TTY: 711

Tiếng Nhật

Tiếng Pháp
CHÚ Ý: Vous avez le droit de Recvoir de l'assistance et de l'information dans votre langue gratuitement. Pour l'assistance en Français, téléphonez-nous au 1-833-862-3935 (TTY: 711).

Tiếng Ý
ATTENZIONE: Ha il diritto di ricevere gratuitamente aiuto e Informazioni nella sua lingua.
Per supportenza in Italiano, chiamate il numberro 1-833-862-3935 (TTY: 711).

Tiếng Nga
ВНИМАНИЕ: Вы имеете право на бесплатное получение помощи информации на Вашем языке. Чтобы получить помощь на русском языке, позвоните нам по телефону 1-833-862-3935 (TTY: 711).

Tiếng Hin-ddi
ध्यान दें: आपको सहायता और जानकारी अपनी भाषा में बिना किसी कीमत के प्राप्त करने का अधिकार है। हिंदी में सहायता के लिए, हमें 1-833-862-3935 (TTY: 711) पर कॉल करें।

Farsi
توجه: شما حق دریافت کمک و اطلاعات به زبان خود بدون هزینه دارید. برای دریافت کمک به زبان فارسی ، با ما به شماره 3935-862-833-1 (TTY: 711) تماس بگیرید.

Tiếng Thái
โปรด ทราบ: ท่าน มี สิทธิ ที่ จะ ได้ รับ ความ ช่วยเหลือ และ ข้อมูล ใน ภาษา ของ ท่าน โดย ไม่มี ค่า ใช้ จ่าย
การ ขอรับ ความ ช่วยเหลือ เป็น ภาษา ไทย โทร ถึง เรา ได้ ที่ หมายเลข 1-833-862-3935 (TTY: 711)