Thay đổi, Cập nhật & Gia hạn Đơn đăng ký của tôi

  1. Trang chủ
  2. Bắt đầu
  3. Khách hàng cũ
  4. Quản lý kế hoạch của bạn
  5. Thay đổi, Cập nhật & Gia hạn Đơn đăng ký của tôi

Cách thay đổi, cập nhật hoặc hủy gói Marketplace của bạn

Nếu bạn hiện đang đăng ký tham gia Marketplace, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được nhiều khoản tín dụng thuế hơn.

BeWellnm có các chuyên gia địa phương và được chứng nhận để giúp bạn thực hiện ứng dụng của mình. Bạn đã sẵn sàng để nói chuyện, trò chuyện hoặc lên lịch một cuộc hẹn ảo với các chuyên gia địa phương?  Liên hệ

Cập nhật chương trình sức khỏe của bạn: Báo cáo các thay đổi, cập nhật chương trình

Nếu bạn gặp thay đổi về thu nhập hoặc hộ gia đình của mình - như tăng lương, thành viên mới trong gia đình hoặc người phụ thuộc nhận được bảo hiểm khác - bạn phải cập nhật đơn đăng ký beWellnm của mình.

  • Một số thay đổi sẽ giúp bạn đủ điều kiện cho Thời hạn Ghi danh Đặc biệt, cho phép bạn thay đổi kế hoạch của mình.
  • Một số thay đổi, chẳng hạn như tăng hoặc giảm thu nhập, có thể ảnh hưởng đến khoản tiết kiệm hoặc tính đủ điều kiện bảo hiểm của bạn. Nếu bạn không cập nhật, bạn có thể bỏ lỡ khoản tiết kiệm bổ sung hoặc trả lại tiền khi bạn khai thuế.

Hủy chương trình sức khỏe của bạn: Bất kỳ lúc nào

Bạn có thể hủy phạm vi bảo hiểm beWellnm của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể cần phải làm điều này nếu bạn nhận được bảo hiểm y tế khác, hoặc vì lý do khác.

Bạn có thể kết thúc bảo hiểm cho:

  • Mọi người trong đơn đăng ký sau khi phạm vi bảo hiểm của bạn đã bắt đầu. Việc chấm dứt hợp đồng của bạn có thể có hiệu lực ngay sau ngày bạn hủy hoặc bạn có thể đặt ngày kết thúc phạm vi bảo hiểm beWellnm thành một ngày trong tương lai - như nếu bạn biết bảo hiểm mới của mình sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
  • Chỉ một số người trên ứng dụng. Trong hầu hết các trường hợp, phạm vi bảo hiểm của chúng sẽ kết thúc ngay lập tức.