Khi nào chúng ta có thể đăng ký?

  1. Trang chủ
  2. Bắt đầu
  3. New khách hàng
  4. Khi nào chúng ta có thể đăng ký?

Việc tuyển sinh được thực hiện hai khung thời gian trong năm.

Tại beWellnm, The New Mexico Health Insurance Exchange, bạn sẽ nghe và thấy thông báo về “Ghi danh Mở và Thời gian Ghi danh Đặc biệt.”

1. Tuyển sinh Mở rộng sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 2021 năm 15 và kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX

2. Thời gian Ghi danh Đặc biệt bắt đầu từ ngày 16 tháng 2022 năm 31 và kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX.