Trở thành nhà tư vấn tuyển sinh được chứng nhận

  1. Trang chủ
  2. Bắt đầu
  3. Thông tin cho nhân viên tư vấn tuyển sinh
  4. Trở thành nhà tư vấn tuyển sinh được chứng nhận

Kế hoạch Năm 2022 Đăng ký và Đào tạo 

Nhân viên tư vấn tuyển sinh muốn hỗ trợ người tiêu dùng trên thị trường cá nhân cho năm 2022 trên beWellnm phải hoàn thành đăng ký và đào tạo bắt buộc hàng năm - trước khi hỗ trợ người tiêu dùng đăng ký.

Nhân viên tư vấn tuyển sinh mới:

Bắt đầu bằng cách yêu cầu khóa đào tạo được chứng nhận năm 2022 qua email tới Partners@nmhix.com. Với tư cách là người dùng mới, bạn sẽ nhận được lời mời từ hệ thống Quản lý học tập beWellnm Edvance 360 ​​để thiết lập hồ sơ người dùng mới. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chương trình đào tạo sẽ có sẵn để bạn tham gia.