Đã là cố vấn tuyển sinh được chứng nhận

  1. Home
  2. Bắt đầu
  3. Thông tin cho nhân viên tư vấn tuyển sinh
  4. Đã là cố vấn tuyển sinh được chứng nhận

Đã được chứng nhận cho năm kế hoạch 2021?

Tuyệt vời! Chúng tôi hoan nghênh bạn lướt qua trang này để xem những tài nguyên và biểu mẫu nào có sẵn cho các cố vấn tuyển sinh được chứng nhận cho năm 2021. Cảm ơn bạn đã tiếp tục trung thành với beWellnm và tất cả những người Mexico mới cần bảo hiểm y tế.

Bạn có phải là nhân viên tư vấn tuyển sinh trở lại đang tìm cách được chứng nhận cho năm kế hoạch 2022 không?

Nhân viên tư vấn tuyển sinh đã hoàn thành việc đăng ký và đào tạo trên thị trường cá nhân vào năm 2021 đủ điều kiện để tham gia kế hoạch đào tạo mới cho năm 2022. Nhân viên tư vấn tuyển sinh trở lại tham gia khóa đào tạo Thị trường cá nhân thông qua Hệ thống quản lý học tập beWellnm.

Vui lòng gửi yêu cầu qua email tới Partners@nmhix.com  Nếu bạn là người dùng hiện tại của hệ thống Quản lý học tập beWellnm, quá trình cập nhật hồ sơ của bạn sẽ được thực hiện với thông tin bạn sẽ cung cấp. Khóa đào tạo sẽ được chỉ định và bạn sẽ nhận được email hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản hiện có của mình để tham gia khóa đào tạo. Bạn cũng sẽ được cung cấp tên người dùng hiện có của mình để đăng nhập.

Nếu bạn là người dùng hiện tại và không nhớ Mật khẩu của mình, hãy nhấp vào (Quên mật khẩu?). Bạn cũng có thể liên hệ với beWellnm tại 1-833-862-3935 để được hỗ trợ.

Và, bạn luôn có thể gửi email cho chúng tôi nếu có câu hỏi về giấy chứng nhận của bạn tại Partners@nmhix.com.