Đảm bảo nhận được chỉ định của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tham gia Thị trường vào năm 2022.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số NPN và thông tin liên quan đến Bảo hiểm Lỗi & Thiếu sót của bạn. Tốt nhất bạn nên đợi một vài tuần để hoàn tất quá trình này.

Cá nhân và Gia đình

Y khoa

&

Ambetter từ Western Sky Community Care

&

Blue Cross Blue Shield của New Mexico

&

Kế hoạch Sức khỏe Thứ Sáu

&

Molina chăm sóc sức khỏe

&

Kế hoạch sức khỏe cho người cao tuổi

&

Sức khỏe thật sự New Mexico

Nha khoa

&

Cuộc sống tốt nhất

&

Khiên xanh

Doanh nghiệp nhỏ

Y khoa

&

Kế hoạch sức khỏe cho người cao tuổi

&

Công ty Bảo hiểm Trưởng lão

&

Sức khỏe thật sự New Mexico

Nha khoa

&

Cuộc sống tốt nhất

Bước tiếp theo: