Trở thành nhà môi giới được chứng nhận

  1. Home
  2. Bắt đầu
  3. Thông tin cho Đại lý và Môi giới
  4. Trở thành nhà môi giới được chứng nhận

Kế hoạch Năm 2021 Đã có Đăng ký và Đào tạo

Các đại lý và nhà môi giới muốn hỗ trợ người tiêu dùng trên thị trường cá nhân trên healthcare.gov và / hoặc beWellnm dành cho Doanh nghiệp Nhỏ phải hoàn thành đăng ký và đào tạo bắt buộc hàng năm - trước khi hỗ trợ người tiêu dùng đăng ký.

Đại lý và Môi giới mới:

Được chứng nhận Thị trường được hỗ trợ bởi Liên bang {FFM) năm 2021. Bắt đầu bằng cách tạo một tài khoản trên Cổng thông tin doanh nghiệp của Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS). Dưới đây là một bảng mẹo nhanh để giúp hướng dẫn bạn. Môi giới & Đại lý mới. Xem thêm Hướng dẫn dành cho đại lý mới và nhà môi giới để lập kế hoạch cho năm 2021 Đăng ký và đào tạo trên thị trường.

Bước tiếp theo: