Tin tốt là beWellnm có thể hỗ trợ người tiêu dùng ở mức thu nhập thấp hơn.

Thời gian ghi danh đặc biệt hàng tháng mới dành cho Người Mexico mới có thu nhập hộ gia đình dưới 200% mức nghèo của liên bang không đủ điều kiện nhận Medicaid hoặc Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em. Bảng phân tích bên dưới xác định con số trong hộ gia đình của bạn và sau đó nó phản ánh thu nhập từ 138% - 200% trở xuống của Mức nghèo liên bang (FPL). Dựa trên sự cố này, các cá nhân và gia đình có thể ghi danh bất cứ lúc nào trong năm nay.

Ví dụ:

A Người độc thân kiếm ít hơn $ 2,147 một tháng or $ 25,760 một năm
A gia đình 3 người kiếm ít hơn $ 3,660 một tháng or $ 43,920 một năm

 Số tiền FPL dưới đây có giá trị thông qua Tháng Mười Hai 31, 2022.

Hộ gia đình hàng tháng / Quy mô gia đình 138% 150% 175% 185% 200%
1 $1,563 $1,610 $1,879 $1,986 $2,147
2 $2,004 $2,178 $2,541 $2,686 $3,904
3 $2,526 $2,745 $3,203 $3,386 $3,660
4 $3,048 $3,313 $3,865 $4,086 $4,417
5 $3,570 $3,880 $4,527 $4,786 $5,174
6 $4,092 $4,448 $5,189 $5,486 $5,930
7 $4,614 $5,015 $5,851 $6,186 $6,687
8 $5,136 $5,583 $6,513 $6,886 $7,444

 

Hộ gia đình hàng năm / Quy mô gia đình 138% 150% 175% 185% 200%
1 $17,784 $19,320 $22,548 $23,832

$25,764

2 $24,048 $26,136 $30,492 $32,232

$34,848

3 $30,312 $32,940 $38,436 $40,632

$43,920

4 $36,576 $39,756 $46,380 $49,032

$53,004

5 $42,840 $46,560 $54,324 $57,432 $62,088
6 $49,104 $53,376 $62,268 $65,832 $67,608
7 $55,368 $60,180 $70,212 $74,232 $80,244
8 $61,632 $66,996 $78,156 $82,632 $89,328