Vật liệu giáo dục

Cá nhân và Gia đình

Được hỗ trợ

Vui lòng tải xuống các tài liệu bạn cần để giúp bạn tìm hiểu thêm về các lựa chọn bảo hiểm sức khỏe của mình!

Tài liệu để ghi danh trong Thị trường:

Yêu cầu tài liệu

Phí bảo hiểm XNUMX đô la

Nhập cư - tiếng Anh

Nhập cư - Tây Ban Nha

Ghi danh đặc biệt

Giữa các công việc?

Medicaid Mất Bảo hiểm?

IHS khen ngợi các lợi ích sức khỏe cho người Mỹ bản địa

Tờ thông tin về người Mỹ bản địa

Hỗ trợ IHS

Chia sẻ chi phí của người Mỹ bản địa

Tài liệu hợp tác liên quan đến COVID19:

Thử nghiệm COVID miễn phí cho người Mexico mới

Mọi người đủ điều kiện để được bảo hiểm

Tiếng Anh

Bạn Đủ Điều kiện Bảo hiểm - Tiếng Anh

Tiếng Tây Ban Nha

En estos tiempos difíciles, puede obtener cobertura de salud. - Người Tây Ban Nha

Tiếng Việt

Sẽ ngày càng nhiều người ở New Mexico hội đủ điều kiện
to get service y tế $ 0. - Tiếng Việt

Tiếng Quan thoại

我们 会 帮助 您 免费 或者 支付 极少 的 费用 来 获得 保险 的 保障 。Mandarin