Sự kiện tuyển sinh Albuquerque / Rio Rancho tại Church Alive

Ngày

Tháng Sáu 17 2023

Thời gian

10: 00 sáng - 3: 00 chiều

Địa Chỉ

Nhà thờ còn sống
4601 Avocet Rd NW, Albuquerque, NM 87114