Ủy ban hội đồng quản trị

 1. Trang chủ
 2. Giới thiệu về Chúng tôi
 3. Ủy ban hội đồng quản trị

Ban tài chính

 • Brandon chiên, Ghế
 • Thư ký David Scrase
 • Patsy Romero
 • David Shaw
 • Russel Toal

Ủy ban hoạt động

 • Dan Foley, Ghế
 • Tiến sĩ Mark Epstein
 • Terriane Everhart
 • Teresa Gómez
 • Ông Quinn Lopez

Xem Điều lệ Ủy ban Hoạt động

Ủy ban Tiếp cận & Giáo dục

 • Tiến sĩ Mark Epstein, Ghế
 • Terriane Everhart
 • Nandini Kuehn
 • Ông Quinn Lopez
 • David Shaw

Ủy ban thường vụ người Mỹ bản địa

 • Sharon Clahchischilliage, Ghế
 • Terriane Everhart
 • Nandini Kuehn
 • Quinn López
 • Anne Sapon
 • Nancy Wright, MD

Ủy ban Điều hành & Ủy ban Khiếu nại

 • David Shaw, Ghế
 • Têrêsa Gomez, Phó Chủ tịch
 • Brandon chiên, Thủ quỹ
 • Thư ký David Scrase
 • Russel Toal

Ủy ban Tầm nhìn, Sứ mệnh, Mục tiêu và Mục tiêu

 • David Shaw, Ghế
 • Brandon Fryar
 • Patsy Romero
 • Thư ký David Scrase
 • Russel Toal

Ủy ban các vấn đề lập pháp

 • Dan Foley, Ghế
 • Brandon Fryar
 • Ông Quinn Lopez
 • Patsy Romero
 • Russel Toal

Ủy ban nghiên cứu

 • Brandon chiên, Ghế
 • Tiến sĩ Mark Epstein
 • Teresa Gómez
 • Nandini Kuehn
 • David Shaw

Ủy ban đổi mới (1332)

 • Russel Toal, Ghế
 • Tiến sĩ Mark Epstein
 • Terriane Everhart
 • Nandini Kuehn
 • Dan Foley

Ủy ban Phúc lợi Y tế (kể từ ngày 10/12/2022)

 • Russel Toal
 • Nandini Kuehn
 • Anne Sapon
 • David Shaw
 • Jane Wishner