Báo cáo tuyển sinh mở 2023 Tuần 10


Báo cáo này cung cấp một bản tóm tắt thông tin cho tuần thứ mười của Thời gian đăng ký mở Thị trường bảo hiểm sức khỏe cá nhân beWellnm cho năm kế hoạch 2023 (OEP 2023). Báo cáo chứa dữ liệu từ nền tảng đăng ký và đủ điều kiện của beWellnm cho OEP 2023 và bao gồm tổng quan về những điều sau:

• các ứng dụng
• lựa chọn kế hoạch
• người đăng ký mới
• người đăng ký gia hạn bảo hiểm
• Số lượng cuộc gọi của Trung tâm tương tác khách hàng
• lưu lượng truy cập trang web

Để tìm hiểu thêm bấm vào tải về cho báo cáo đầy đủ.