Báo cáo tuyển sinh mở 2023 Tuần 2

Tổng kết

Báo cáo này cung cấp một bản tóm tắt thông tin cho tuần thứ hai của Thời gian đăng ký mở Thị trường bảo hiểm sức khỏe cá nhân beWellnm cho năm kế hoạch 2023 (OEP 2023). Báo cáo chứa dữ liệu từ nền tảng đăng ký và đủ điều kiện của beWellnm cho OEP 2023 và bao gồm tổng quan về những điều sau:

  • lựa chọn kế hoạch
  • người đăng ký mới
  • người đăng ký gia hạn phạm vi bảo hiểm
  • Số lượng cuộc gọi của Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng
  • giao thông trang web

Tuyển sinh

Phần này chứa dữ liệu ghi danh cho đến ngày 12 tháng 2022 năm XNUMX. Nhấp vào ở đây để có báo cáo hoàn chỉnh.