Mở Báo cáo Ghi danh Tuần 1

Báo cáo tuyển sinh mở 2023 Tuần 1

Tổng kết
Báo cáo này cung cấp một bản tóm tắt thông tin cho tuần một trong Thời gian Đăng ký Mở trên Thị trường dành cho Cá nhân của bảo hiểm sức khỏe beWellnm cho năm kế hoạch 2023 (OEP 2023). Báo cáo chứa dữ liệu từ nền tảng đăng ký và đủ điều kiện beWellnm cho OEP 2023 và bao gồm tổng quan về những điều sau:

• lựa chọn kế hoạch
• người đăng ký mới
• người đăng ký gia hạn bảo hiểm
• Số lượng cuộc gọi của Trung tâm tương tác khách hàng
• lưu lượng truy cập trang web

Nhấp chuột ở đây để có báo cáo hoàn chỉnh.