Thông báo về cuộc họp hội đồng đặc biệt ngày 2 tháng 2022 năm XNUMX