thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 2022 năm XNUMX