Thông báo về cuộc họp hội đồng đặc biệt ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX

Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị đặc biệt ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX

Cuộc họp Hội đồng quản trị beWellnm được lên kế hoạch vào Thứ Ba, ngày 28 tháng 2022 năm 2, lúc 00 giờ chiều

Cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tổ chức kỹ thuật số / điện thoại:

Chương trình cho cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ có sẵn ít nhất bảy mươi hai (72) giờ trước cuộc họp tại (1) các văn phòng hành chính của beWellnm, có địa chỉ tại 7601 Jefferson St. NE, Ste. 120, Albuquerque, NM; và (2) trên trang web beWellnm, https://www.bewellnm.com/. Những người quan tâm cũng có thể liên hệ với beWellnm theo số 1-505-314-5200 hoặc qua e-mail tại lễ tân@nmhix.com cho một bản sao của chương trình làm việc. Nếu một cá nhân khuyết tật cần đầu đọc, bộ khuếch đại, thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ điều kiện, hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ hoặc dịch vụ phụ trợ nào khác để tham dự hoặc tham gia cuộc họp, vui lòng liên hệ với văn phòng beWellnm theo số 1-505-314-5200 trước cuộc họp.

Ngày và giờ họp có thể thay đổi khi có thông báo thích hợp.

Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị beWellnm đều được mở cho công chúng.

  • Nếu bạn muốn được gửi thông báo và chương trình họp qua email,
    xin vui lòng gửi email lễ tân@nmhix.com.
  • Có thể tải về biên bản cuộc họp tại:
    https://www.bewellnm.com/about-us/nmhix-board-meeting-notes.