Tuần 9 Cập nhật đăng ký mở

BeWellnm rất vui được cung cấp báo cáo Đăng ký mở cho đến hết tuần thứ chín. Như đã thấy trong báo cáo, tiếp tục có một lượng lớn sự quan tâm đến phạm vi bảo hiểm và tiết kiệm chi phí. Các kế hoạch kim loại Vàng hoặc Bạc tiếp tục được sử dụng nhiều.

Nhấp chuột ở đây để biết thêm thông tin về Tuần 9.